Παρακολούθηση και έλεγχος των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές υπό τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες – INVASION

Χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΟΠΣ) : 5049543

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Παρακολούθηση και έλεγχος των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές υπό τις παρούσες και μελλοντικές κλιματικές συνθήκες – INVASION» εστιάζει σε ένα από τα σοβαρότερα τρέχοντα προβλήματα του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Ελλάδας. Παράσχει τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για να ενισχύσει την ικανότητά μας για μετριασμό και έλεγχο των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών (ΧΞΕ).

Βασική ιδέα και αντικείμενο του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός πολυδιάστατου προγνωστικού μοντέλου, για την εκτίμηση δυνητικών μεταβολών στην κατανομή των ΧΞΕ. Θα βασίζεται στην άμεση ταυτοποίηση ΧΞΕ με την ανάλυση περιβαλλοντικού DNA (eDNA), δηλαδή DNA των ειδών που διαχέεται στο περιβάλλον. Επίσης, θα στηρίζεται στη χρήση αβιοτικών και βιοτικών δεδομένων και αλγορίθμων μηχανικής εκμάθησης (machine learning).

Το προγνωστικό μοντέλο θα παρέχει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες (Υπουργεία, Δήμοι, Εποπτείες Αλιείας κ.ά.) να προσδιορίζουν έγκαιρα τις ζώνες εκείνες στις οποίες απαιτούνται διαχειριστικές δράσεις για τον έλεγχο των πληθυσμών των ΧΞΕ. Στα πλαίσια του έργου θα γίνει επίσης αξιολόγηση των επιπτώσεων των ΧΞΕ και της αποτελεσματικότητας των πιθανών διαχειριστικών δράσεων.

Απώτερος στόχος του έργου είναι η μείωση των επιπτώσεων των ΧΞΕ και η διαφύλαξη των τοπικών παράκτιων οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητάς τους και των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν, όχι μόνο υπό τις παρούσες συνθήκες αλλά σε διάφορα σενάρια κλιματικής αλλαγής.

Ως περιοχή μελέτης και πιλοτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου έχουν επιλεχθεί οι παράκτιες περιοχές/ζώνες της Ελλάδας, οι οποίες κυρίως επηρεάζονται από τα ΧΞΕ.